Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ TỪ HY THÁI HẬU KHÔNG TÔN TRỌNG PHẬT PHÁP, KHÔNG TÔN TRỌNG TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

TỪ HY THÁI HẬU KHÔNG TÔN TRỌNG

PHẬT PHÁP, KHÔNG TÔN TRỌNG

TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Ở Trung Quốc Phật Giáo và Đạo Giáo thuộc về Vua quản lý. Bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi, giáo dục không còn nữa, hoàn toàn lấy Tụng Kinh bái sám làm chủ yếu, chính là Tôn Giáo hiện nay.

Khoảng thời Từ Hy Thái Hậu, bởi vì các lịch Đại Đế Vương trước Từ Hy Thái Hậu đều là đệ tử Tam Bảo, họ đều Quy Y Sư Phụ, Quy Y Quốc Sư, thầy của Vua, Học Phật, Học Đạo.

Chỉ có Từ Hy Thái Hậu không tôn trọng Phật Pháp, không tôn trọng truyền thống văn hóa, bà tự xưng mình là Lão Phật Gia, hạ Phật Bồ Tát xuống một bậc, hạ xuống thấp hơn bà, bà cao hơn Phật Bồ Tát, ba là Lão Phật Gia, trên làm dưới theo, người lãnh đạo Quốc Gia này có cách làm như vậy, khiến cho những người khác lơ là, nhạt nhẽo việc giáo dục Phật Giáo.

Từ Thái Hậu Từ Hy đến khi Triều Đại Nhà Thanh mất nước khoảng chừng một trăm năm, trong một trăm năm này mức độ thoái chuyển của Phật Giáo rất lớn, dạy học Tôn Giáo ít lại. Đến năm Dân Quốc thì càng ít hơn, thời Trung Hoa Dân Quốc Pháp Sư giảng Kinh Thuyết Pháp chỉ có mấy người.

Ở thời Tùy Đường, trong mỗi ngôi Chùa Pháp Sư giảng Kinh hơn mười mấy người, như vậy Quý Vị tính xem toàn quốc có bao nhiêu người?

Lưu lại những tác phẩm rất phong phú, Quý Vị có thể thấy được điều đó trong Đại Tạng Kinh.

Cho nên sự hưng suy của Phật Pháp trong giai đoạn lịch sử này, Quý Vị chẳng thể không biết, vì sao bây giờ biến thành như thế này?

Nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân, để biết hồi phục như thế nào?

Không hồi phục truyền thống được, thì chúng ta sẽ bị diệt vong, Phật Giáo diệt vong, truyền thống văn hóa diệt vong, dân tộc chúng ta diệt vong.

Quốc Gia có thể tiếp tục sinh tồn hay không là vấn đề lớn, điều này chúng ta chẳng thể không biết. Chúng ta học Thất Giác Chi, học Bát Chánh Đạo, cảm xúc rất sâu. Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo là mục tiêu của Chánh Pháp, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Đại Bát Niết Bàn.

Người học Phật bây giờ, mục tiêu của họ là gì?

Là thăng quan phát tài, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an.

Họ cầu có đạt được không?

Không được, vì đó là mê tín. Trong nhà Phật thường nói Đệ Tử của Phật có cầu tất có ứng, có câu nói như vậy, câu này không phải là giả.

Phật dạy chúng ta cầu như thế nào?

Quý Vị hiểu luân lí, hiểu phương pháp, cầu như lý như pháp, nhất định Quý Vị sẽ đạt được.

Phật giảng đạo lý cho Quý Vị, Quý Vị cầu phát tài, thì cầu có được không?

Được.

Được đối với người nào?

Trong số mạng người đó có tài. Trong số mạng có tài thì tự nhiên họ phát tài, trong số mạng không có tài, Phật Bồ Tát dạy phương pháp này cho Quý Vị, Quý Vị tu thì Quý Vị được tài phú, đây là thật không phải giả. 

Thân thể của chúng ta không khỏe mạnh, rất nhiều phiền não, tập khí, bệnh tật, sống rất đau khổ, Quý Vị muốn sống hạnh phúc, sống khỏe mạnh trường thọ thì phải làm, Phật có phương pháp giúp đỡ Quý Vị.

Quý Vị học những đạo lý này, những phương pháp này, y giáo tu hành, thì tự nhiên đạt được, đệ tử của Phật có cầu tất có ứng, đây không phải là giả. Lúc còn trẻ tôi không có phước báo, kiếp trước không tu, cũng không có thọ mạng, mạng sống ngắn ngủi, sống không quá bốn mươi năm tuổi. Cuộc đời của tôi đều nhờ Đại Sư Chương Gia dạy cho tôi.

***