Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TỰ THỌ DỤNG CỦA BỒ ĐỀ TÂM, NGƯỜI XƯA GỌI LÀ THÂM TÍN!

0