Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

HIỂU ĐƯỢC TÔN KÍNH TRƯỞNG BỐI, TÔN KÍNH LÃO SƯ, ĐÂY LÀ GIA GIÁO

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÚC CHÂN TÂM ĐÃ MÊ THÌ GỌI LÀ DUYÊN LỰ TÂM

LÚC CHÂN TÂM ĐÃ MÊ THÌ GỌI LÀ DUYÊN LỰ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRẢI QUA CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC MỸ MÃN

TRẢI QUA CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không