Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

HIỂU ĐƯỢC TÔN KÍNH TRƯỞNG BỐI, TÔN KÍNH LÃO SƯ, ĐÂY LÀ GIA GIÁO

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TẤT CẢ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CƠ BẢN LÀ HIẾU HẠNH

TẤT CẢ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CƠ BẢN LÀ HIẾU HẠNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SƯ PHỤ ĐÃ GẶP RỒI, CÒN CÓ GÌ HAY HO ĐỂ XEM NỮA

SƯ PHỤ ĐÃ GẶP RỒI, CÒN CÓ GÌ HAY HO ĐỂ XEM NỮA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không