Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN THỦ TRÌ GIỚI LUẬT

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN

THỦ TRÌ GIỚI LUẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
 

Dù hiện nay đang là thời kỳ mạt pháp, nhưng các Phật Tử nên phát khởi tinh thần và lập chí nguyện Kim Cang bất hoại của mình, ngõ hầu chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Chúng ta nên làm một người Phật Tử chân chánh.

Nếu mọi người đều chân thật làm theo, tức sẽ chuyển được mạt pháp thành chánh pháp. Còn nếu tín đồ Phật Giáo không biết nhận thức, không thật tâm hành trì Phật Pháp, thế thì ngay cả chánh pháp cũng sẽ chuyển thành mạt pháp.

Vì sao vậy?

Vì hễ người chánh thì pháp sẽ chánh, người nghiêng lệch thì pháp cũng sẽ nghiêng lệch. Người nghiêng lệch là người không đi theo con đường chánh lộ. Họ không giữ giới luật, nhưng lại đi tìm chỗ sơ hở của giới luật.

Cũng giống như pháp luật là để duy trì an ninh cho xã hội, nhưng có một số người chuyên tìm kẻ hở của luật pháp để làm những việc phạm pháp. Như vậy ngay cả pháp luật cũng không còn tồn tại, cho nên Thế Giới mới bị ảnh hưởng mà bại hoại.

Thân là Phật Tử, nếu chúng ta không thật lòng vì Phật Giáo mà nỗ lực công tác và hy sinh, thế thì Phật Giáo làm sao phát dương quảng đại cho được?

Chúng ta muốn phát dương Phật Giáo, chứ không phải muốn học mấy bài chú, học có được thần thông, học Mật Tông, hoặc học những thứ kỳ quái lạ lùng, hoặc học quỷ nhập thân, lên đồng, hoặc học vẽ bùa, vẽ ngải. Cho nên điều trọng yếu nhất là phải học giới luật của Phật đã lưu lại.

Nếu chúng ta có thể y theo giáo điều mà tu hành, vậy là chánh pháp sẽ trụ thế. Nếu ai nấy cũng không giữ giới luật của Phật thì đó là mạt pháp. Vì nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra, cho nên pháp là ở ngay trong tâm con người.

Tại sao con người lại đi đến thời kỳ mạt pháp?

Bởi vì nhiều người phạm giới, ít kẻ giữ giới. Người biết giới luật thì nhiều, nhưng kẻ hiểu rõ giới luật thì ít, nên khiến người ta mơ hồ lẫn lộn. Quý vị bảo là người đó hiểu rõ, nhưng ông ta lại không hoàn toàn hiểu rõ. Nếu quý vị nói ông ta không hiểu rõ, nhưng ổng lại biết chút ít ở bề ngoài, chỉ hiểu lơ mơ một phần nào đó thôi.

Giới Luật là gì?

Là chỉ ác phòng phi, tức là dừng ác ngăn lỗi, là giúp chúng ta không làm mọi điều ác, và ngăn ngừa tất cả lỗi lầm. Cũng tức là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, không làm các việc ác, mà làm tất cả việc lành. Mọi người đều hiểu năm giới của Phật dạy là trọng yếu. Vả lại giới luật cũng có mối quan hệ thân thiết với mỗi cá nhân chúng ta.

Nếu quý vị giữ quy củ, không phóng dật, buông lung tức là tự tánh của quý vị đang gia tăng thêm trí huệ. Giữ giới luật thì có thể phát sanh định, một khi sanh định tức là có trí huệ. Nếu không giữ giới thời không có định, mà hễ không định thì sẽ không có trí huệ. Giữ giới ví như bầu Trời quang đãng, vạn dặm không gợn mây.

Nếu không giữ giới: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm bậy nói càn, đó cũng ví như trên không trung đang trong sáng lại xuất hiện đám mây đen. Hễ một khi mây đen xuất hiện thì nó sẽ che khuất Mặt Trời, vậy là quý vị sẽ không thấy được ánh sáng. Không thấy được ánh sáng quang minh, đó chính là đen tối hắc ám. Mà hắc ám chính là ngu si vô minh.

Đến nỗi mất cả thân người, rồi chui vào bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa làm ngựa. Đó đều là do những thành tựu khoa học, những thành quả của sự thí nghiệm trong công xưởng hóa học của tự tánh con người.

Người giữ giới là người thanh tịnh được tự tánh và quét sạch hết cái đen tối trong tự tánh. Người không giữ giới thời sẽ có trùng trùng vô tận những đám mây đen. Một ngày không giữ giới, là một ngày sanh thêm nhiều mây đen.

Người không giữ giới, bởi tự tánh của họ đang sanh mây đen ô nhiễm. Nếu quý vị không giữ giới luật thì đâu phải là người khác bị thương, mà chính tự tánh của quý vị bị thương tổn đấy. Cho nên quý vị nhất định phải nghiêm trì giới luật. Quý vị có thể giữ giới được thì là chánh pháp, còn không giữ giới tức là mạt pháp.

Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986.

***