Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

VẠN NGƯỜI TU

VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Pháp môn này đích thực là không giống như các pháp môn khác, các pháp môn khác phải có điều kiện, điều kiện nếu như không đầy đủ thì bạn không cách gì học được.

Pháp môn này bất cứ người nào cũng đều có thể học, nghèo giàu sang hèn, người trí kẻ ngu thảy đều có thể tu học. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết, thành thực chuyên niệm thì không có người nào mà không thành tựu. Đại Sư Thiện Đạo nói rất hay, đây là pháp môn vạn người tu vạn người vãng sanh.

Nhưng tại sao ngày nay người niệm Phật nhiều như vậy nhưng người vãng sanh thì quá ít?

Điều này có hoàn toàn trái ngược với lời nói này của Đại Sư Thiện Đạo hay không?

Chúng ta nghĩ xem, không có trái ngược. Đại Sư Thiện Đạo nói vạn người tu vạn người vãng sanh, nhưng bạn không có tu mà, bạn chỉ có niệm không có tu nên không thể vãng sanh.

Cái gì gọi là tu?

Tu là đem tập khí xấu của chính mình thay đổi lại, đó gọi là tu. Nếu bạn niệm Phật tín tâm không đủ, tức là bạn không có tu, bạn phải đem nó thay đổi lại.

Bạn tâm nguyện không thiết, xen tạp quá nhiều, tín nguyện hạnh đều không đạt đến tiêu chuẩn. Không phải Kinh này không linh, không phải lời Tổ Sư nói không đáng tin cậy, mà chính mình phải nghĩ lại xem, là ta có đem những tập khí tâm bệnh này thay đổi hay không. Tu chính là sửa đổi lại.

Nói tóm lại, thân tâm thế giới bạn có phải thật đã buông bỏ rồi không?

Buông bỏ thì mới có thể đi, buông bỏ mới có thể chuyên tâm, chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ xen tạp, buông bỏ nghi lo, là chuyên tín.

Những thứ này bạn chưa buông bỏ, thì nó sẽ chướng ngại bạn, Kinh Điển không hề chướng ngại bạn, giáo huấn của Tổ Sư đại đức không hề chướng ngại bạn, bạn phải biết chướng ngại bạn là ở chỗ nào, bạn phải tìm cho ra chỗ chướng ngại, phải trừ bỏ đi chướng ngại thì trên đạo Tịnh Độ mới thuận buồm xuôi gió.

***