Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ VẠN PHẦN THÀNH KÍNH, THÌ NGƯỜI NÀY CHẮC CHẮN ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ, MINH TÂM KIẾN TÁNH, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT

VẠN PHẦN THÀNH KÍNH,

THÌ NGƯỜI NÀY CHẮC CHẮN

ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ, MINH TÂM

KIẾN TÁNH, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Ngày nay chúng ta thiếu tâm thành kính. Tính cách biểu hiện của chúng ta ngạo mạn, nóng nảy. Chỉ cần Quý Vị lắng tâm lại một chút, thì quý vị sẽ thấy được. Bản thân họ không thấy được chính họ.

Nếu như tập khí của họ vẫn còn, tập khí vẫn còn nặng, thì hiện tại họ rất tốt, nhưng sau này sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi, người này không đáng để tin cậy.

Vậy họ phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ tập khí này?

Là phải không ngừng huân tập Kinh Luận, sách hay. Chỉ cần họ không gián đoạn huân tập, thì tâm thành kính của họ dần dần được nâng cao, từ một phần nâng lên đến mười phần, từ mười phần nâng lên đến một trăm phần, từ một trăm phần nâng lên đến một ngàn phần, họ sẽ nâng cao như vậy.

Nếu nâng cao đến vạn phần thành kính, thì người này chắc chắn Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật. Nếu lòng thành kính không thể nâng cao đến cảnh giới này, thì có thể đại ngộ, nhưng không thể đại triệt được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên Đại Sư mới đưa ra ví dụ này. Trong Kinh này nói đều là vạn phần thành kính.

Trước đó họ có thành kính hay không?

Không có, họ tạo nghiệp, đến lúc lâm chung, tướng Địa Ngục hiện ra, lúc này chỉ cần có người, nhắc đến một câu: Gấp rút niệm Phật A Di Đà, từ trong câu niệm Phật này họ sẽ giật mình tỉnh lại, dùng tâm chí thành, niệm Danh Hiệu Phật, là họ đã thành công.

Trong tâm chí thành của họ, không có chút tạp niệm, không có chút hoài nghi, vậy là chân tâm của họ viên mãn, sẽ được sanh về Thế Giới Cực Lạc Thượng Thượng Phẩm Vãng Sanh.

Họ Vãng Sanh đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới hoàn toàn tương đồng với Phật Thích Ca, và Đại Sư Huệ Năng. Tội tức tiêu tận, tội báo từ vô thỉ kiếp của họ được tiêu sạch, cho nên đây gọi là tại tâm.

***